Friday, April 20, 2018
COMASER

COMASER

Bài viết về chân dung các thành viên nổi bật của COMAS, có nhiều đóng góp cho Công ty

COMAS: Mở khóa Đào tạo Excel nâng cao cho CBNV

“Con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của COMAS” chính vì thế COMAS luôn chú trọng vào đào tạo phát triển nguồn nhân lực COMAS. Thực hiện theo kế hoạch đào...